Chronologie

Dynasties chinoises

Penseurs confucéens

夏 Xia

2205 - 1570 av. J.-C.

商 Shang

1570 - 1046 av. J.-C.

周 Zhou

1046 - 256 av. J.-C.

          西周 Zhou Occidentaux

          1046 - 770 av. J.-C.

          東周 Zhou Orientaux

          770 - 221 av. J.-C.

                    春秋 Printemps et Automnes

                    770 - 476 av. J.-C.

                    戰國 Royaumes combattants

                    475 - 221 av. J.-C.

> Kongzi (Confucius) 孔子 : 551-479 av. J.-C

> Zengzi 曾子 : 505-436 av. J.-C

> Zisi 子思 : 481 - 402 av. J.-C

> Mengzi (Mencius) 孟子 : 371-289 av. J.-C.

> Xunzi 荀子 : 312-230 av. J.-C

秦 Qin

221 - 206 av. J.-C.

漢 Han

206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.

          西漢 Han Occidentaux

          206 av. J.-C. - 25 ap. J.-C.

          東漢 Han Orientaux

          25 - 220 ap. J.-C.

> Dong Zhongshu 董仲舒 : 179-104 av. J.-C.

> Yang Xiong 楊雄 : 53 av. J.-C.-18 ap. J.-C.

> Wang Chong 王充 : 27-97

三國 Trois Royaumes

20-265

          魏 Wei

          220 - 221

          屬 Shu

          221 - 263

          吳 Wu

          222 - 280

晉  Jin

265-420

          西晉 Jin Occidentaux

          265 - 317

          東晉 Jin Orientaux

          317 - 420

南北朝 Dynasties du nord et du sud

420-589

          南朝 Dynasties du Sud

          420 - 589

                    宋 Song

                   420 - 479

                    齊 Qi

                    479 - 502

                     梁 Liang

                    502 - 557

                    陳 Chen

                    557 - 589

          北朝 Dynasties du Nord

          386 - 581

                    北魏 Wei du Nord

                    386 - 534

                    東魏 Wei de l'Est

                    534 - 550

                    北齊 Qi du Nord

                    550 - 577

                    西魏 Wei de l'Ouest

                    535 - 556

                    北周 Zhou du Nord

                    557 - 581

隨 Sui

581 - 618

唐 Tang

618 - 907

> Han Yu 韓愈 : 768-824

> Li Ao 李翱 : 772-841

五代 Cinq dynasties

907-960

          後梁 Liang Postérieurs

          907 - 923

          後唐 Tang Postérieurs

          923 - 936

          後晉 Jin Postérieurs

          936 - 947

          後漢 Han Postérieurs

          947 - 950

          後周 Zhou Postérieurs

          950 - 960

遼 Liao

907 - 1125

金 Jin

1115 - 1234

宋 Song

960-1279

          北宋 Song du Nord

          960–1127

          南宋 Song du Sud

          1127–1279

> Shao Yong 邵雍 : 1012-1077

> Zhou Dunyi 周敦頤 : 1017-1073

> Zhang Zai 張載 : 1020-1078

> Cheng Hao 程顥 : 1032-1085

> Cheng Yi 程頤 : 1033-1107

> Hu Hong 胡宏 : 1105-1161

> Yang Wanli 楊萬里 : 1127-1206

> Zhu Xi 朱熹 : 1130-1200

> Zhang Shi 張栻 : 1133-1180

> Lü Zuqian 呂祖謙 : 1137-1181

> Lu Jiuyuan 陸九淵 : 1139-1193

> Cheng Duanmeng 程端蒙 : 1143-1191

> Chen chun 陳淳 : 1159-1123

> Zhen Dexiu 真德秀 : 1178-1235

> Huang Zhen 黃震 : 1213-1281

元 Yuan

1271-1368

> Xu Heng 許衡 : 1209-1281

> Cheng Ruoyong 程若庸 : actif en 1269

> Li Yin 劉因 : 1249-1293

> Wu Cheng 吳澄 : 1249-1333

> Cheng Fuxin 程復心 : 1257-1340

> Xu Qian 許謙 : 1270-1337

明 Ming

1368-1644

> Luo Qinshun 羅欽順 : 1465-1547

> Wang Shouren 王守仁 : 1472-1529

> Wang Tingxiang 王廷相 : 1474-1544

> Xu Fuyuan 許孚遠 : 1535-1604

> Zhou Rudeng 周汝登 : 1547-1629

> Gu Xiancheng 顧憲成 : 1550-1612

> Gao Panlong 高攀龍 : 1562-1626

> Liu Zongzhou 劉宗周 : 1578-1645

> Huang Daozhou 黃道周 : 1585-1646

清 Qing

1644-1911

> Lu Shiyi 陸世儀 : 1611-1672

> Gu Yanwu 顧炎武 : 1613-1682

> Wang Fuzhi 王夫之 : 1619-1692

> Lu Longqi 陸隴其 : 1630-1692

> Yan Yuan 顏元 : 1635-1704

> Li Guangdi 李光地 : 1642-1718